Privacyverklaring

Impact Bakkerij, gevestigd aan Jungfrau 146 (3524 WN) te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Impact Bakkerij
Jungfrau 146, 3524 WN UTRECHT
Telefoonnummer 06 – 28094517
E-mail: jacqueline@impactbakkerij.nl


Jacqueline van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Impact Bakkerij. Zij is te bereiken via jacqueline@impactbakkerij.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk
Impact Bakkerij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contact- of afspraakformulier op deze website in te vullen.
• Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & btw-nummer).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Impact Bakkerij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van je contactverzoek
• Verzenden van een nieuwsbrief
• Om je te (video)bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Impact Bakkerij verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
• Het versturen van facturen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Impact Bakkerij neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Impact Bakkerij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar als er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit het contact voortvloeit.
Reden: tot een jaar na de aanvraag wil ik analyses kunnen doen van het aantal contactaanvragen per jaar.
• Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Bewaartermijn: tot opzegging door de betrokkene.
Reden: ik vraag bij de aanmelding actief om toestemming, dit wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.
• Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
Reden: nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website / internetbrowser en apparaat type
Niet van toepassing
• Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:
Bewaartermijn: tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
Reden: ik moet deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden
Impact Bakkerij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Impact Bakkerij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Impact Bakkerij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Impact Bakkerij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat mijn website op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Welke dat zijn, kan je inzien op deze pagina.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Impact Bakkerij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jacqueline@impactbakkerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Impact Bakkerij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Impact Bakkerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jacqueline@impactbakkerij.nl